Nokia Should Start Making Body Armor

Nokia Should Start Making Body Armor

What Do You Think?