Nobody likes Reverse Centaur

Nobody likes Reverse Centaur

What Do You Think?